Về việc xử lý thông tin cá nhân

Giới thiệu về bảo vệ thông tin cá nhân

Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân đã có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 4, Heisei 17.Các quốc gia có trình độ hành chính scrivener có trách nhiệm bảo vệ sự riêng tư của khách hàng đã có thể học hỏi từ Pháp luật của scrivener hành chính, và mặc dù nghĩa vụ bảo vệ sự riêng tư của khách hàng đã có thể tìm hiểu về kinh doanh được áp dụng nghiêm ngặt, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về triết lý và xử lý việc bảo vệ thông tin cá nhân của văn phòng pháp lý Scrivener Well (sau đây gọi là “văn phòng công ty” trong việc thi hành đạo luật này.

Triết lý bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi long trọng tin rằng việc xử lý và bảo vệ thông tin cá nhân là “trách nhiệm” của chúng tôi và “ý nghĩa của sự tồn tại”, và chúng tôi sẽ thông báo kỹ lưỡng, duy trì và quản lý triết lý này bảo vệ thông tin cá nhân cho tất cả những người tham gia vào công việc chuyên môn và công ty chúng tôi.

Về việc xử lý thông tin cá nhân

Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

a) để thu thập thông tin cá nhân, mục đích sử dụng là tạo ra một cuốn sách trường hợp dựa trên đạo luật Scrivener hành chính, vv
b) cung cấp các giấy tờ, tài liệu, v.v. để cung cấp các dịch vụ vận chuyển và liên quan từ văn phòng chúng tôi, v.v…

Thông tin cá nhân mà chúng tô
i đã thu thập và thu thập thông tin cá nhân sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba ngoại trừ trong các trường hợp sau:

a) khi chúng tôi có được sự đồng ý của tư vấn và người requester trước.
b) khi chúng tôi giới thiệu hoặc thực hiện các nhiệm vụ trong việc kinh doanh chuyên nghiệp của doanh nghiệp đối tác trong phạm vi cần thiết với sự đồng ý của các tư vấn và requester.
c) theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi sẽ thực hiện các b
iện pháp để ngăn chặn truy cập trái phép, rò rỉ, và mất thông tin cá nhân từ bên ngoài quản lý an toàn.

Nếu bạn mu
ốn tiết lộ, tư vấn, hoặc sửa thông tin cá nhân của riêng bạn, chúng tôi sẽ trả lời tại một thời gian thích hợp và đến một mức độ hợp lý.
Nếu bạn muốn thực hiện một tiết lộ hoặc sửa chữa, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi từ các điều tra sau đây.Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể tính phí cho bạn chi phí thực tế, vì vậy hãy hiểu điều đó.

Trong trường h
ợp có yêu cầu ngừng sử dụng thông tin cá nhân hoặc từ một requestor, chúng tôi sẽ ngừng sử dụng văn phòng của chúng tôi và cung cấp cho doanh nghiệp đối tác của chúng tôi.
Tuy nhiên, vui lòng hiểu rằng việc xóa bỏ từ sách trường hợp theo quy định của pháp luật không thể được chấp nhận.

Khác

Người phụ trách quản lý và hoạt động
của trang web này được quản lý và điều hành bởi hành chính scrivener Junmei Ido (cũng hành chính Scrivener văn phòng pháp lý).Theo đó, thông tin cá nhân Lấy từ trang web này sẽ được sử dụng bởi văn phòng của chúng tôi và kinh doanh liên kết của chúng tôi.

Thông tin cá nhâ
n có nghĩa là thông tin cụ thể từ khách hàng, chẳng hạn như tên công ty (tên chủ sở hữu duy nhất) tên, địa chỉ, nơi làm việc, bộ phận làm việc, chức danh công việc, loại công việc, số công việc, số điện thoại, địa chỉ email, v.v.

Câu hỏi về thông tin cá nhân
Vâng hành chính Scrivener văn phòng pháp
lý thông tin cá nhân
bàn tư vấn email từ 0586-81-2726
59-1 Asano Onishi, thành phố Ichinomiya, tỉnh Aichiページ上部へ