Giấy phép làm việc

Giấy phép làm việc

Chúng tôi chấp nhận phê duyệt giấy phép kinh doanh xây dựng, thông báo cuối năm, đổi mới, mua lại và đổi mới hoạt động thu gom và vận chuyển chất thải công nghiệp, chuyển hướng đất nông nghiệp, kinh doanh vận tải và các mẫu đơn xin giấy phép và ứng dụng proxy khác.

Trước hết, xin vui lòng tham khảo và liên hệ với các vấn đề pháp lý của người quản lý hành chính tốt ở thành phố Ichinomiya, tỉnh Aichi!

ページ上部へ